با استفاده از لینک زیر می توانید به فیلم های اموزشی که هر هفته توسط گروه صنعتی میکرودانش به صورت رایگان تهیه می شود و در سایت قرار می گیرید دسترسی پیدا بکنید .

فیلم های اموزشی گروه صنعتی میکرودانش